Regulamin

Regulamin

Grand Prix w Biegach na Orientację
Rok 2018, Sezon XIV

REGULAMIN

 1. Cel:

Wyłonienie w ramach cyklu Grand Prix (GP) najlepszych zawodników i zawodniczek, popularyzacja orientacji sportowej, poprawienie ogólnej sprawności fizycznej i wytrzymałości organizmu uczestników. Przygotowanie do imprez ogólnopolskich: maratonów, rajdów przygodowych i innych.

Bieg polega na samodzielnym pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami kontrolnymi trasy wg. przekazanej przez organizatorów mapy do biegu na orientację. Szczegóły każdego startu GP podane są bezpośrednio przez organizatora danego startu.

 1. Sztab cyklu:

Dyrektor GP – Błażej Meller
Dyrektor Sportowy – Remigiusz Nowak
Obsługa Sport Ident – Paweł Zieliński

 1. Partnerzy cyklu

FLA.PL

 1. Terminarz zawodów w 2018 r.:

TERMINARZ

 1. Obowiązki i zadania

5.1
Obowiązki i zadania Dyrektora
– rozstrzyganie kwestii spornych, nie objętych niniejszym regulaminem i regulaminem PZOS
– podejmowanie ostatecznych decyzji
– prowadzenie klasyfikacji generalnej
– ogłaszanie wyników poszczególnych zawodów
– prowadzenie i ogłaszanie wyników może nie być dokonywane osobiście, np. przez wyznaczoną przez Dyrektora cyklu osobę.

5.2
Obowiązki organizatora (organizatorów) biegu:
– przeprowadzenie zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem;
– przygotowanie trasy zgodnie ze standardami PZOS;
– sprzątniecie trasy;
– przekazanie wyników do Dyrektora cyklu w przeciągu 24h od zakończenia zawodów;
– zebranie wpisowego od uczestników biegu;
– przedstawienie projektu trasy do akceptacji Dyrektorowi Sportowemu cyklu;

5.3
Zadania i skład komisji do spraw rozpatrywania kwestii spornych
Komisja do spraw rozpatrywania kwestii spornych składać się będzie każdorazowo z Dyrektora GP, organizatora biegu, osoby aktualnie prowadzącej w klasyfikacji generalnej oraz jednej osoby nie zainteresowanej sprawą wyznaczoną przez Dyrektora. W przypadku braku na danych zawodach Dyrektora oraz jeżeli kwestia sporna dotyczy bezpośrednio osobę aktualnie prowadzącą w klasyfikacji generalnej, miejsca ich w komisji zajmować będą kolejne osoby nie zainteresowane bezpośrednio sprawą.

 1. Kategorie

W ramach cyklu GP w 2018 r., zawody będą rozgrywane w 7 kategoriach, dostosowanych do wieku i umiejętności uczestników:
Trasa zaawansowana,  7 – 10 km długości (mierzone w linii prostej, trasa trudna technicznie).
Trasa średnia,  4 – 6 km długości (mierzone w linii prostej, trasa trudna technicznie).
Trasa łatwa, 2 – 4 km długości (mierzone w linii prostej, trasa łatwa technicznie, prowadzona będzie w większości po obiektach liniowych).
Trasa KM 16, 5 – 6 km długości (mierzone w linii prostej) dla młodzieży rocznik 2002-2003
Trasa KM 14, 4 – 5 km długości (mierzone w linii prostej) dla młodzieży rocznik 2004-2005
Trasa KM 12, 3 – 4 km długości (mierzone w linii prostej) dla młodzieży rocznik 2006 i młodsze

Trasa rodzinna  2 – 4 km długości. Trasa prowadzona będzie po obiektach liniowych, dodatkowo będą tzw. buźki oznaczające dobry lub zły kierunek przemieszczania się po trasie.

Przeciętne długości poszczególnych biegów mogą się nieznacznie różnić od wyżej wymienionych w zależności od terenu rozgrywania zawodów oraz wielkości i skali mapy.

 1. Limit czasu
  Wprowadza się limit czasu na pokonanie tras we wszystkich kategoriach, który wynosi 3 h.
 2. Punktacja do Grand Prix

8.1.
Klasyfikacja GP będzie prowadzona od 1 edycji.

8.2.
Klasyfikacja jest prowadzona dla każdej z wymienionych powyżej tras  ale oddzielnie w kategorii męskiej (M) i kobiecej (K). Trasa rodzinna nie jest klasyfikowana.

8.3.
Ustala się, że do klasyfikacji  wliczanych będzie 6 najlepszych, osiągniętych przez uczestnika wyników. W przypadku odwołania któregokolwiek startu z winy organizatora i anulowania jego wyników, ustala się, że wliczanych będzie wtedy 5 najlepszych wyników. Każdy anulowany start powodować będzie umniejszenie tej liczby o jeden

8.4.
Punkty dla uczestnika będą przyznawane w tej kategorii w której wystartuje. W przypadku gdyby w kolejnym starcie zmienił kategorię (np. ze średniej na zaawansowaną) punkty naliczone zostaną w nowej kategorii. Nie będzie możliwości przenoszenia punktów pomiędzy kategoriami.

8.5
Punkty do klasyfikacji przyznawane są w następujący sposób:

8.5.1. Na poszczególnych trasach w kategorii męskiej (M) i kobiecej (K), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy liczony w sekundach
wynik = —————————————————————- x 100
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

8.5.2. Punkty do klasyfikacji generalnej zapisywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając w górę).

PRZYKŁAD:

Zwycięzca trasę zaawansowaną pokonał w czasie 68 minut i 45 sekund, zawodnik „X” tą samą trasę w czasie 75 minut i 30”. Punkty zwycięzcy to 100, natomiast zawodnika „X” to:

68,75 min / 75,5 min x 100 pkt = 91,06 punktów

8.6.
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji ostatniej.

9. Uczestnictwo w GP

9.1
Uczestnikiem w Grand Prix 2018 w BnO może być każdy bez względu na wiek.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać opiekuna.

9.2
Wpisowe za udział w jednym biegu w ramach cyklu GP2018 wynosi 12 zł.
Uczestnicy nieposiadający własnego chipa SI mogą wypożyczyć chip w cenie 3 zł za bieg (w przypadku biegów rozgrywanych na systemie SI)

9.3
Obowiązkiem uczestnika jest zgłoszenie się do organizatora biegu poprzez formularz zgłoszeń dostępny na stronie cyklu oraz opłacenie kwoty wpisowego.

9.4
Start w biegu oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z biegu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizowanych przez KS HADES imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych KS HADES zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
Zgodę na wysyłanie informacji marketingowych taką można w dowolnym momencie odwołać.

9.5
Zgłoszenie w biurze zawodów (z pominięciem formularza online) może spowodować niedopuszczenie do startu (w przypadku, gdy okaże się ze ilość map jest mniejsza od ilości zawodników).

9.6
Wprowadza się opłatę za zgubienie lub zniszczenie chipa organizatora w wysokości 160,00 zł.

9.7
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegów. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

 1. Protesty

10.1
Każdy uczestnik biegu może zgłosić protest w przypadku złamania niniejszego regulaminu przez innego uczestnika GP, a także w innych przypadkach, w których naruszone zostają zasady fair play oraz inne według własnego uznania.

10.2
Protest składany jest do organizatora biegu i nie może być złożony później niż w jedną godzinę od zejścia ostatniego uczestnika danego biegu z trasy. Protesty złożone po tym czasie zostają uznane za nieważne.

 1. Zwycięzcy

Zwycięzcą cyklu zostaje osoba, która zgromadzi w ciągu 6 najlepiej punktowanych startów, największą ilość punktów. Przewiduje się nagrodzenie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika po zakończeniu ostatniej edycji cyklu.

12. Inne

12.1
Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga regulamin Polskiego Związku Orientacji Sportowej dostępny pod adresem: http://zielonysport.pl/pliki/2013_Przepisy_BnO.pdf .

Dyrektor Grand Prix 2018
Błażej Meller