Grand Prix w Biegu na Orientację
Rok 2024, Sezon XX

REGULAMIN

 1. Organizator cyklu:

Klub Sportowy Hades – Poznań

 1. Cele:
 • wyłonienie w ramach cyklu Grand Prix (GP) najlepszych zawodników i zawodniczek,
 • popularyzacja w społeczeństwie orientacji sportowej,
 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej i wytrzymałości organizmu uczestników,
 • przygotowanie uczestników do udziału w imprezach ogólnopolskich: maratonów, rajdów przygodowych i innych.

Bieg polega na samodzielnym pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami kontrolnymi trasy wg przekazanej przez organizatorów mapy do biegu na orientację. Szczegóły każdego startu GP podane są bezpośrednio na stronie zawodów i profilu Facebook.

 1. Sztab cyklu:

Dyrektor Grand Prix – Błażej Meller
Dyrektor Sportowy – Remigiusz Nowak
Obsługa SportIdent – Paweł Zieliński

Strona internetowa cyklu: grandprix.fla.pl

 1. Partnerzy cyklu:

FLA.PL

TECH-RACE

 1. Terminarz zawodów w 2024 r.:

XX Grand Prix HADESU w Bno 2024:

 • • 28.01.2024 – Żarnowiec
  • 25.02.2024 – Jezierce
  • 17.03.2024 – Kobylnica
  • 19.05.2024 – Mogiły Rożnowskie
  • 12-13-10.2024 – Puchar Hadesu (nowa mapa)
  • 27.10.2024 – Trzaskowo
  • 17.11.2024 – Krajkowo
  • 08.12.2024 – Dziewicza Góra

 

 1. Obowiązki i zadania:

6.1 Obowiązki i zadania Dyrektora:
– rozstrzyganie kwestii spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem i regulaminem PZOS,
– podejmowanie ostatecznych decyzji,
– prowadzenie klasyfikacji generalnej,
– ogłaszanie wyników poszczególnych zawodów,
– prowadzenie i ogłaszanie wyników może nie być dokonywane osobiście, ale np. przez wyznaczoną przez Dyrektora cyklu osobę.

6.2 Obowiązki organizatora (organizatorów) biegu:
– przeprowadzenie zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem,
– przygotowanie trasy zgodnie ze standardami PZOS,
– sprzątniecie trasy,
– przekazanie wyników do Dyrektora cyklu w przeciągu 24h od zakończenia zawodów,
– zebranie wpisowego od uczestników biegu,
– przedstawienie projektu trasy do akceptacji Dyrektorowi Sportowemu cyklu.

6.3 Zadania i skład komisji do spraw rozpatrywania kwestii spornych
Komisja do spraw rozpatrywania kwestii spornych składać się będzie każdorazowo .
z Dyrektora GP, organizatora biegu, osoby aktualnie prowadzącej w klasyfikacji generalnej oraz jednej osoby nie zainteresowanej sprawą wyznaczoną przez Dyrektora. W przypadku braku na danych zawodach Dyrektora oraz jeżeli kwestia sporna dotyczy bezpośrednio osobę aktualnie prowadzącą w klasyfikacji generalnej, miejsca ich w komisji zajmować będą kolejne osoby nie zainteresowane bezpośrednio sprawą.

 1. Kategorie:

W ramach cyklu GP w 2024 r., zawody będą rozgrywane w 6 kategoriach, dostosowanych
do wieku i umiejętności uczestników:
Trasa Zaawansowana,  7 – 10 km długości (mierzone w linii prostej, trasa trudna technicznie).
Trasa Średnia,  4 – 6 km długości (mierzone w linii prostej, trasa trudna technicznie) – zachęcamy do udziału młodzież rocznik 2008-2009
Trasa Łatwa, 2 – 4 km długości (mierzone w linii prostej, trasa łatwa technicznie, prowadzona będzie w większości po obiektach liniowych).
Trasa KM 14, 4 – 5 km długości (mierzone w linii prostej) dla młodzieży rocznik 2009-2010
Trasa KM 12, 3 – 4 km długości (mierzone w linii prostej) dla młodzieży rocznik 2011 i młodsze
Trasa RODZINNA – dla rodzin z małymi dziećmi.

Uczestnik jakiejkolwiek z powyższych kategorii, oprócz trasy rodzinnej trasę pokonuje samodzielnie. Start parami lub w większych grupach dopuszczalny jest tylko na trasie rodzinnej.

Przeciętne długości poszczególnych biegów mogą się nieznacznie różnić od wyżej wymienionych w zależności od terenu rozgrywania zawodów oraz wielkości i skali mapy.

 1. Limit czasu:

Wprowadza się limit czasu na pokonanie tras we wszystkich kategoriach, który wynosi 150 minut. Po upływie 150 minut od startu zawodnik powinien przerwać bieg i „najkrótszą drogą” udać się na metę, gdzie zgłasza zejście z trasy sędziemu lub obsłudze biura. Po upływie 150 minut od startu ostatniego zawodnika obsługa zawodów zaczyna ściąganie punktów z trasy.

 1. Punktacja do Grand Prix

Przewiduje się prowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej cyklu imprez Grand Prix
w Biegu na Orientację 2024
. Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:

9.1. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona od 1 edycji.

9.2. Klasyfikacja generalna jest prowadzona dla każdej z wymienionych powyżej tras  ale oddzielnie w kategorii męskiej (M) i kobiecej (K). Trasa rodzinna nie jest klasyfikowana.

9.3.Ustala się, że do klasyfikacji generalnej wliczanych będzie 6 najlepszych, osiągniętych przez uczestnika wyników. W przypadku odwołania któregokolwiek startu z winy organizatora i anulowania jego wyników, ustala się, że wliczanych będzie wtedy 5 najlepszych wyników. Każdy anulowany start powodować będzie umniejszenie tej liczby o jeden

9.4.Punkty dla uczestnika będą przyznawane w tej kategorii w której wystartuje.
W przypadku gdyby w kolejnym starcie zmienił kategorię (np. ze średniej na zaawansowaną) punkty naliczone zostaną w nowej kategorii. Nie będzie możliwości przenoszenia punktów pomiędzy kategoriami.

9.5 Punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane są w następujący sposób:

9.5.1. Na poszczególnych trasach w kategorii męskiej (M) i kobiecej (K), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy liczony w sekundach
wynik = —————————————————————- x 100
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

9.5.2. Punkty do klasyfikacji generalnej zapisywane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

PRZYKŁAD:

Zwycięzca trasę zaawansowaną pokonał w czasie 68 minut i 45 sekund, zawodnik „X” tę samą trasę w czasie 75 minut i 30”. Punkty zwycięzcy to 100, natomiast zawodnika „X” to:

68,75 min / 75,5 min x 100 pkt = 91,06 punktów

9.6. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji ostatniej.

 1. Uczestnictwo w cyklu Grand Prix

10.1
Uczestnikiem w Grand Prix 2023 w BnO może być każdy bez względu na wiek.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać opiekuna.

10.2
Obowiązkiem uczestnika jest zgłoszenie swojego udziału w zawodach poprzez formularz zgłoszeń dostępny na stronie cyklu (https://grandprix.fla.pl) – formularz zgłoszeniowy czynny jest do czwartku poprzedzającego dzień zawodów do godz. 23:59, oraz opłacenie kwoty wpisowego.

10.3
Wysokość opłaty za udział w jednym biegu w ramach cyklu GP 2023 wynosi 30 zł.
Uczestnicy nieposiadający własnego chipa SI mogą wypożyczyć chip w cenie 5 zł za bieg.

Opłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy.
Opłata startowa, która nie została wpłacona w terminie otwarcia zgłoszeń wzrasta do 50 zł. Należy ją uiścić na wskazany rachunek w najbliższym dniu roboczym po dniu rozgrywania zawodów. BRAK możliwość wpłat gotówkowych w biurze zawodów!

Opłata startowa NIE jest zwracana w przypadku nie wzięcia udziału w zawodach przez zawodnika. Nie ma możliwości przepisania opłaty startowej na innego zawodnika!

Rodziny posiadające KARTĘ DUŻEJ RODZINY mogą skorzystać z oferty zniżkowej
przy zapisach na trasę rodzinną – opłata startowa w takim przypadku wyniesie 20 zł (1szt  mapa) – wypożyczenie chipa pozostaje bez zmian 5 zł. Dodatkowa mapa (należy ten fakt zgłosić przy zapisach 5 zł).

Zniżka dla klubów sportowych, które zgłoszą na bieg min 10 zawodników, w takim przypadku jednostkowa opłata dla kolejnych zawodników tj 11, 12 itd. zostaje obniżona do 20 zł. (Opłata za chipa bez zmian).

10.4

Dane do przelewów: Bank: BNP Paribas
Klub Sportowy 'HADES”
Wojska Polskiego 68B 4/16, 60-628 Poznań
Nr konta: 33 1600 1404 1820 2718 8000 0001
W treści: Imię, nazwisko, start w (np.: 1GP) 

10.5
Start w biegu oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska
w relacjach z biegu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizowanych przez KS HADES imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych KS HADES zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
Zgodę na wysyłanie informacji marketingowych taką można w dowolnym momencie odwołać.

10.6
Zgłoszenie w biurze zawodów (z pominięciem formularza online) może spowodować niedopuszczeniem do startu (w przypadku, gdy okaże się ze ilość map jest mniejsza od ilości zawodników).

10.7
Wprowadza się opłatę za zgubienie lub zniszczenie chipa organizatora w wysokości – 200,00 zł.

10.8
Organizator NIE ubezpiecza uczestników biegów. Każdy zawodnik powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się od skutków uprawiania dyscypliny Bieg na Orientację. Biorąc udział w zawodach, startuje na własną odpowiedzialność!

 1. Protesty

11.1
Każdy uczestnik biegu może zgłosić protest w przypadku złamania niniejszego regulaminu przez innego uczestnika GP, a także w innych przypadkach, w których naruszone zostają zasady fair play oraz inne według własnego uznania.

11.2
Protest składany jest do organizatora biegu i nie może być złożony później niż w jedną godzinę od zejścia ostatniego uczestnika danego biegu z trasy. Protesty złożone po tym czasie zostają uznane za nieważne.

 1. Zwycięzcy

Zwycięzcą cyklu zostaje osoba, która zgromadzi w ciągu 6 najlepiej punktowanych startów, największą ilość punktów. Przewiduje się nagrodzenie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika po zakończeniu ostatniej edycji cyklu.

   13. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga regulamin Polskiego Związku Orientacji Sportowej dostępny pod adresem: http://zielonysport.pl/pliki/2013_Przepisy_BnO.pdf .

Dyrektor Grand Prix 2024

Błażej Meller